کفش طبی دکتر مارتین زنانه ROBBIN

کفش طبی دکتر مارتین زنانه ROBBIN تمام چرم پوست پا قابل تنفس مناسب برای تسکین درد زانو و کمر درد صندل طبی و ارتوپدی دارای تاییدیه انجمن پزشکی ایران و اروپا مبارزه با باکتری های مضر پشتیبانی از قوس پا شامل ساپورت قوس مناسب (تکیه کننده مچ پا با بالشتک […]

کفش طبی دکتر مارتین MAGY

کفش طبی دکتر مارتین MAGY تمام چرم پوست پا قابل تنفس مناسب برای تسکین درد زانو و کمر درد صندل طبی و ارتوپدی دارای تاییدیه انجمن پزشکی ایران و اروپا مبارزه با باکتری های مضر پشتیبانی از قوس پا شامل ساپورت قوس مناسب (تکیه کننده مچ پا با بالشتک نرم) […]

کفش طبی دکتر مارتین FLOWER

کفش طبی دکتر مارتین FLOWER تمام چرم پوست پا قابل تنفس مناسب برای تسکین درد زانو و کمر درد صندل طبی و ارتوپدی دارای تاییدیه انجمن پزشکی ایران و اروپا مبارزه با باکتری های مضر پشتیبانی از قوس پا شامل ساپورت قوس مناسب (تکیه کننده مچ پا با بالشتک نرم) […]

کفش طبی دکتر مارتین زنانه D1F

کفش طبی دکتر مارتین زنانه D1F تمام چرم پوست پا قابل تنفس مناسب برای تسکین درد زانو و کمر درد ارتوپدی دارای تاییدیه انجمن پزشکی ایران و اروپا مبارزه با باکتری های مضر پشتیبانی از قوس پا شامل ساپورت قوس مناسب (تکیه کننده مچ پا با بالشتک نرم) ساپورت پاشنه […]

کفش طبی دکتر مارتین شوارت کروکدیلی قرمز

کفش طبی دکتر مارتین شوارت کروکدیلی قرمز تمام چرم پوست پا قابل تنفس مناسب برای تسکین درد زانو و کمر درد ارتوپدی دارای تاییدیه انجمن پزشکی ایران و اروپا مبارزه با باکتری های مضر پشتیبانی از قوس پا شامل ساپورت قوس مناسب (تکیه کننده مچ پا با بالشتک نرم) ساپورت […]

کفش طبی دکتر مارتین شوارت کروکدیلی

کفش طبی دکتر مارتین شوارت کروکدیلی تمام چرم مناسب برای بهبود زانو درد و کمر درد تنفس پذیری پوست پا ارتوپدی مبارزه با باکتری های مضر انجام اصلاحات حرکتی لازم پشتیبانی قوس پا مورد تایید جامعه پزشکان ایران و اروپا حاوی قوس ساپورت مناسب (پشتیبانی مچ پا بوسیله بالشتک های […]

کفش طبی دکتر مارتین FSP زنانه

کفش طبی دکتر مارتین FSP تمام چرم پوست پا قابل تنفس مناسب برای تسکین درد زانو و کمر درد ارتوپدی دارای تاییدیه انجمن پزشکی ایران و اروپا مبارزه با باکتری های مضر پشتیبانی از قوس پا شامل ساپورت قوس مناسب (تکیه کننده مچ پا با بالشتک نرم) ساپورت پاشنه در […]